1065 Pelabur Saman Genneva & Bank Negara 146m

Graf harga emas 30 hari

Graf harga emas 6 bulan

Graf harga emas 1 tahun